Důležité informace:

1. S kým jednám/chystám se jednat?

společnost KRFK s.r.o.,

IČO 09033327, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 329511, zastoupená jednatelem, panem Filipem Králem

email: filip@fkr.cz

telefon: 733 691 159

id datové schránky: rj8ucpa,

 

NEBO

Filip Král, fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku,

IČO: 74692976,

se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1,

email: filip@fkr.cz

telefon: 733 691 159

bude vždy upřesněno v konkrétní smluvní dokumentaci

(dále jen jako „Zprostředkovatel“ nebo „RK“)

2. Jsem spotřebitel?

Spotřebitelem je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“) každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. I když jste jinak například též podnikatelem (živnostníkem či máte svou společnost), tak jakmile jednáte sami za sebe a ne v rámci podnikání, jste také spotřebitelem.

3. Co mě čeká, když mám zájem o využití služeb Zprostředkovatele?

Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost ve smyslu zákona č. 39/2020, o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“), pro konkrétního zájemce o služby, a to na základě písemné smlouvy o zprostředkování (dále také jen „Smlouva“) uzavřené mezi Zprostředkovatelem na straně jedné a zájemcem o služby (vlastníkem nemovité věci, o jejíž prodej, pronájem se jedná) na straně druhé (dále jen také „Zájemce“).

 

Smlouvou se Zprostředkovatel zavazuje ve prospěch Zájemce vyvíjet zprostředkovatelskou činnost, tj. činnost směřující k tomu, aby Zájemce měl příležitost uzavřít s třetími osobami kupní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví Zájemce, případně jinou sjednanou smlouvu (dále jen „Realitní smlouva“), a to za podmínek ujednaných ve Smlouvě a Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za podmínek ujednaných ve Smlouvě sjednanou provizi.

 

Smlouva se řídí příslušnými ustanovení zákona OZ a ZRZ.

 

Službou nabízenou Zprostředkovatelem je zprostředkování:

 • prodeje nemovitých věcí;
 • pronájmu/podnájmu nemovitých věcí;
 • převodu družstevního podílu;

 třetí osobě.

 

Předmět zprostředkování bude nabízen za prodejní cenu uvedenou ve Smlouvě.

 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Doba trvání je individuálně sjednána přímo ve Smlouvě (maximálně na dobu 6 měsíců) – s možností automatického prodloužení Smlouvy, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve stanovené lhůtě před koncem sjednané doby (i prodloužené) trvání Smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že má zájem na ukončení Smlouvy.

 

Provize Zprostředkovatele je individuálně sjednávána přímo ve Smlouvě a činí konkrétní sjednaná procenta ze skutečné prodejní ceny předmětu zprostředkování (která bude uvedena ve Smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude připočtená daň z přidané hodnoty ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané Provize). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě + 21 % DPH.

 

Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností vykonávanou pro Zájemce dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi.


Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy

Byla – li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele má Zájemce právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.  To neplatí, pokud Zájemce požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

 

V této 14 denní lhůtě pro odstoupení postačí odeslat sdělení o odstoupení od Smlouvy, které může vypadat např. takto:  

 

Adresát: KRFK s.r.o.

Sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Věc: Odstoupení od Smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o zprostředkování uzavřené dne ____(nutno doplnit) mezi Vaší společností jako zprostředkovatelem na straně jedné a mnou jako zájemcem na straně druhé.

 

Vaše jméno a příjmení: ___(nutno doplnit)
Vaše adresa: ___(nutno doplnit)
Datum: …
Váš podpis:


4. Co pro mě Zprostředkovatel bude dělat?

Zprostředkovatel pro Vás zajistí tyto služby, přičemž veškeré tyto služby jsou zahrnuty v ceně provize:

 • Posouzení stavu nemovitosti a zpracování návrhu nabídkové ceny.
 • Foto a video obsah digitální dokumentace nemovitosti.
 • Zpracování marketingové propagace nemovitosti.
 • Poskytnutí inzertní služby na realitních serverech.
 • Vypracování smluvních dokumentů pro převod vlastnického práva/ nájem nemovitosti.
 • Zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z Realitní smlouvy.
 • Zastupování před katastrálním úřadem a doručení smluv.
 • Protokolární zápis o fyzickém předání novému vlastníkovi.
 • Převod elektřiny a plynu na nového vlastníka i bez účasti zájemce.

5. Co budete dělat Vy?

Necháte Zprostředkovatele pracovat – tedy zejména:

 • Umožníte přístup do nemovitosti za účelem pořízení foto a video obsahu digitální dokumentace pro propagaci nemovitosti.

Pořízení foto/video/audio obsahu je zejména za účelem inzerce a propagaci Vaší nemovitosti, ale i za účelem marketingové propagace Zprostředkovatele samotného a Zprostředkovatel je oprávněn pořízený foto/video/audio obsahu používat za marketingovým účelem i po skončení Smlouvy.

 • Zdržíte se zásahů do autorského práva.

Veškerý pořízený foto a video/audio obsah, resp. celý obsah (texty, grafické zpracování) digitální dokumentace nemovitosti, je majetkem Zprostředkovatele, nebo třetích osob, a podléhá ochraně zák. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění. Bez souhlasu majitele je jakékoliv kopírování, veřejné provozování a další jakékoliv jiné nakládání s obsahem nebo jeho částí zakázáno. Porušení autorských práv zakládá občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost.  

 • Umožníte Zprostředkovateli konat v nemovitosti prohlídky se třetími osobami, se zájemce o koupi/nájem Vaší nemovitosti.

 • Necháte se pravidelně a průběžně informovat Zprostředkovatelem.

 • Až Zprostředkovatel vyhledá vážného zájemce o koupi Vaší nemovitosti budete poskytovat součinnost při vyjednávání o obsahu rezervační smlouvy a následných smlouvách (kupní, úschovní) vedoucích k Vašemu kýženému cíli– prodeji Vaší nemovitosti.

6. Co když nebudu spokojen?

Pokud budete mít jakékoliv výhrady či nebudete spokojen, máte právo uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u Zprostředkovatele prostřednictvím písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem na adresu sídla Zprostředkovatele (Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1) nebo odesláním emailu na emailovou adresu filip@fkr.cz.

 

Reklamace bude Zprostředkovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamaci může Zprostředkovatel uznat jako oprávněnou, nebo odmítnout jako neoprávněnou. Pokud Zprostředkovatel uzná reklamaci za oprávněnou, provede na vlastní náklady úkony, kterými nežádoucí stav odstraní. Odstranění nežádoucího stavu může spočívat též v poskytnutí náhrady Zájemce. Náhradou se rozumí zejména přiměřená sleva na poskytovaných realitních službách. Pokud Zprostředkovatel odmítne reklamaci jako neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně písemně Zájemce (doporučeným dopisem na adresu uvedenou Zájemcem nebo odesláním emailu na emailovou adresu Zájemce, kterou Zájemce uvedl jako kontaktní). Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

 

Zároveň máte právo obrátit se se svou stížností na Českou obchodní inspekci a máte též právo navrhnout Zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a na webové stránky ČOI, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti– www.coi.cz.