1. ledna 2021

Slovníček realitních pojmů

Často používané termíny přehledně a srozumitelně.
Anuita – Částka umořující úvěr, která je složena ze splátky a úroku. Výše platby je po celou dobu splácení totožná. Nejdříve se z jistiny z velké části umořuje úrok a až následně se postupně snižuje i splátka.
Bankovní záruka – Vzniká písemným prohlášením banky formou záruční listiny, ve které se stvrzuje uspokojení věřitele v určité výši peněžní částky. K využití bankovní záruky se přistupuje v případě, že dlužník nedodrží některé ze závazků či poruší podmínky plynoucí ze záruční listiny.
Budova – Nadzemní stavba, která je zvenku uzavřena obvodovými stěnami se střešní konstrukcí, a které bylo dle zákona 344/1992 Sb. přidělené popisné nebo evidenční číslo.
Budova rozestavěná – Stupeň rozestavěnosti budovy, u které je již zřejmé stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. Dále jsou to budovy, u kterých dosud nebylo podle zákona 344/1992 Sb. započato s jejich užíváním a nemají tedy ani přidělené číslo popisné či evidenční.
Byt – Místnost, nebo více místností, které jsou technicky a funkčně vyhovující pro trvalé bydlení. Statut bytu, který je určen pro trvalé bydlení vydává stavební úřad.
Byt rozestavěný – Skládá se z místnosti, nebo více místností, které jsou dle stavebního povolení určeny k bydlení. Dům, ve kterém se rozestavěný byt nachází, musí být již ohraničen obvodovými zdmi a kryt střešní konstrukcí.
Byt v osobním vlastnictví – Bytová jednotka, která je podle zákona 72/1994 Sb. zapsána v katastru nemovitostí.
Bytové družstvo (BD) – Společenství vlastníků bytových jednotek, které je založeno pro zajištění bytových potřeb jeho členů.
Bytové nemovitosti – Do bytových nemovitostí se řadí bytové domy, rodinné domy a jednotlivé byty.
Bytový dům – Budova, která je určena k bydlení a skládá se z bytů, společných domovních prostor a hlavního vstupu.
Bytový fond – Soubor bytů, které se dále dělí na soukromé, podnikové, nebo družstevní.
Celková plocha bytu (podlahová plocha) – Součet podlahových ploch ve všech místnostech bytu včetně teras, balkónů a lodžií.
Celková plocha pozemku – Celková plocha pozemku by měla být totožná s plochou pozemku zapsanou v katastru nemovitostí podle parcelního čísla. Vlastní stavební objekty jsou zpravidla postaveny na tzv. stavební parcele. Plocha stavební parcely není většinou totožná se zastavěnou plochou.
Čerpání úvěru – Čerpání poskytnutých finančních prostředků podle podmínek stanovených v příslušné úvěrové smlouvě. Čerpání může proběhnout buď jednorázově, nebo postupně. V případě postupného čerpání je klient povinen plnit dohodnuté smluvní podmínky, které jsou uvedené v úvěrové smlouvě.
Čerpání úvěru ze stavebního spoření – Čerpání na základě uzavřené smlouvy na stavební spoření, která trvá alespoň 24 měsíců s naspořenou částkou v minimální výši 30-50 % z cílové částky. Případně okamžité čerpání při sjednání úvěru ze stavebního úvěru, který je k tomu určen.
Číslo evidenční – Označení budovy, které nemá přiděleno číslo popisné. Většinou se jedná o stavby, které nejsou určeny k trvalému bydlení.
Číslo orientační (modrá barva) – Slouží k orientaci v ulici, ve které se nesmí opakovat.
Číslo parcelní – Číselné označení parcely (pozemku), které je uvedeno v katastru nemovitostí a je určeno k identifikaci v rámci katastrálního území.
Číslo popisné (červená barva) – Slouží jako identifikace budov a je jedinečné. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je nutné pro zápis do katastru nemovitostí.
Definice ploch – Plochy jsou definovány podle dostupných norem ČSN, vyhlášek a standardních pojmů používaných v pozemním stavitelství. Definice mají návaznost na velké množství omezujících podmínek a souvislostí. Jednotlivé názvy místností by měli respektovat zkolaudovaný stav objektu a nikoliv skutečné nebo předpokládané využití.
Delikvence – Nastává v případě prodlení jakékoliv dlužné částky s termínem splatnosti.
Depozitum – Vklad v peněžním ústavu.
Dluh – Závazek dlužníka, který se zavázal k plnění konkrétnímu věřiteli.
Dluhopis – Dluhový cenný papír, který dlužníka zavazuje uhradit svůj závazek k určitému datu. Majitel dluhopisu má zároveň právo požadovat ve stanoveném termínu po dlužníkovi plnění.
Dlužník – Osoba, která se zavázala věřiteli splatit zapůjčenou finanční částku.
Doba splatnosti – Smluvně stanovený termín, do kterého je dlužník povinen splatit půjčku včetně všech souvisejících poplatků.
Dočerpání – Nastává tehdy, kdy klient vyčerpá celou smluvně poskytnutou finanční částku.
Dražba – Prodej, který je po splnění podmínek veřejně přístupný pro všechny zájemce. Předmět prodeje připadá kupujícímu, který nabídne nejvyšší nabídku. Kupující se zároveň zavazuje, že splní veškeré podmínky, které z prodeje plynou.
Dražba dobrovolná – Probíhá na základě vlastní vůle vlastníka předmětu dražby. Navrhovatelem dražby může být i likvidátor, nebo správce konkursní podstaty.
Dražba nedobrovolná – Vzniká na návrh dražebního věřitele bez souhlasu vlastníka předmětu dražby. Mezi dražební věřitele se řadí zástavní věřitelé, věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti, nebo věřitelé, jejichž pohledávky jsou zabezpečeny zadržovacím právem.
Dražební jistota – Finanční nebo bankovní záruka, kterou je účastník dražby povinen složit před zahájením dražby. Její výši a ostatní náležitosti určuje vyhláška o dražbě. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby, dražební jistota je vrácena zpět.
Dražební vyhláška – Dokument, na jehož základě je vyhlášeno konání dražby a který uvádí veškeré informace pro její konání. Ve vyhlášce je uveden dražebník, popis dražebního předmětu, termín a místo konání, typ dražby. Dále minimální příhoz, lhůta pro složení dražební jistiny, a další.
Dražebník – Dražebníkem se může stát jak fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, tak právnická osoba, která je uvedena v rejstříku obchodním. Dražebníkem může být také příslušný orgán státní správy.
Drobná stavba – Stavba s jedním nadzemním podlažím, jejíž maximální zastavěná plocha je16 m2 a výška 4,5 m. Plní doplňkovou funkci k hlavní stavbě. Zastavěná plocha staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti nesmí přesáhnout 30 m2 a výška 5 m. Za drobné stavby nelze považovat garáže, sklad hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu a jiné.
Druhy pozemků – Pozemek je ohraničená část zemského povrchu. Lze mezi ně zařadit zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, trvalý travní porost), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy.
Družstevní byt – Vlastníkem družstevního bytu je družstvo. K užívání družstevního bytu opravňuje člena družstva nájemní právo.
Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví – Nemovitost, která je rozdělena na samostatné bytové a nebytové jednotky. Jednotky jsou vedeny v listu vlastnictví. Společné části domu určuje spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek.
Evidence nemovitostí – Soupis všech nemovitostí včetně vlastnických práv, který předcházel katastrálnímu zákonu z roku 1964.
Fixace úrokové odchylky – Garantuje pevnou úrokovou odchylku po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.
Fixní úroková sazba – Pevně stanovená výše úrokové sazby, která je v rámci dohodnutého časové období neměnná. Zpravidla se využívají jednoleté, tříleté, pětileté a desetileté fixace. Po skončení fixace se úroková sazba mění dle aktuálních tržních hodnot.
Fond oprav – Fond oprav je tvořen z měsíčních příspěvků jednotlivých vlastníků bytových jednotek. Výše příspěvku se určuje na základě podílu vlastníka na společných prostorách, který je uveden v prohlášení vlastníka a výpisu listu vlastnictví. Prostředky z fondu oprav jsou využívány k údržbě a opravám společných částí domu. Nehradí se z něj ostatní oplatky (daň z nemovitosti, pojištění budov).
Fyzická osoba (podnikatel) – Osoba podnikající na základě vydaného živnostenského listu.
Fyzická osoba – Osoba způsobilá k právním úkonům a povinnostem. Vzniká narozením a končí smrtí. V 18 letech je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu.
Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území – Určení rozměru a tvaru nemovitosti a katastrálního území, které je vymezeno jejich hranicemi v zobrazovací rovině.
Geometrický plán – Graficky vyjádřený návrh změny s vyčíslením výměr a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Geometrický plán musí být vždy zapsán do katastru nemovitostí.  Je neoddělitelnou součástí listin, dle kterých je tento zápis proveden.
Hypoteční banka – Finanční ústav, který je specializován na poskytování hypotečních úvěrů.
Hypoteční úvěr – Úvěr, který je určen ke koupi nemovitosti, výstavby nemovitosti a další. Jeho splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti.
Hypoteční zástavní listy – Dluhopisový cenný papír, na jehož základě je financován hypoteční úvěr. Hodnota hypotečních zástavních listů je kryta zástavním právem na nemovitosti.
Identifikace parcel – Provádí katastrální úřad na vyžádání. Jedná se o porovnání údajů o nemovité věci z katastru nemovitostí s daty z předcházejících pozemkových evidencí, nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Identifikace parcel je určena například k identifikaci nemovitých věcí, na které se odvolávají starší listiny obsahující jejich dřívější označení, podle kterého je již v aktuálním katastru nemovitostí není možné vyhledat.
Inkaso – Platební transakce, kdy je věřitelem pravidelně strhávána splátka z dlužníkova účtu.
Jednorázová splátka – Mimořádná splátka, kterou dlužník uhradí část půjčky, včetně dohodnutých poplatků a úroků.
Jiný oprávněný – Osoba stanovená jiným než vlastnickým právem, která je zapsána v katastru nemovitostí.
Jistina, úvěrová jistina – Částka, kterou si klient zapůjčil v bance. Do jistiny nejsou zahrnuty úroky. Celková dlužná částka, kterou je dlužník povinen bance uhradit tvoří součet jistiny a úroků.
Katastr nemovitostí – Katastr nemovitostí je veřejný souhrn všech dat o nemovitostech v České republice. Informace zahrnují popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení. Evidovány jsou vlastnická a jiná věcná práva, která se váží k nemovitostem. Jedná se o víceúčelový katastr, sloužící k daňovým, statistickým a technickým účelům.
Katastrální mapa – Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje veškeré nemovitosti a katastrální území, které se nachází v předmětném katastru. Pozemky jsou v katastrální mapě zobrazovány průnikem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Stavby se zobrazují podle svého vnějšího obvodu.
Katastrální úřad – Ústřední orgán státní správy, který eviduje veškeré údaje o nemovitostech (všechna práva k nemovitostem). Ke každému okresnímu městu se váže příslušný katastrální úřad.
Katastrální území – Technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí.
Kolaudace – Úřední postup, na jehož základě vydá příslušný stavební úřad rozhodnutí o tom, zda určitý objekt splňuje předepsané stavební, hygienické a protipožární normy a současně uděluje povolení užívání objektu pro daný účel.
Komplexní pozemková úprava – Na základě úpravy jsou uspořádána vlastnická práva k pozemkům, se kterými souvisí i věcná břemena. Dále se pozemky slučují, dělí nebo prostorově a funkčně upravují. Zabezpečuje se tím přístup k pozemkům, čímž jsou vytvořeny podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění a hospodaření. Zároveň se zabezpečují také podmínky ke zvýšení ekologické stability.
Konsolidace dluhu – Při konsolidaci dluhu dochází ke sloučení více pohledávek do jednoho závazku. V rámci konsolidace dochází zároveň i k úpravě platebních podmínek.
Kopie katastrální mapy – Ručně, reprograficky nebo počítačově pořízená kopie katastrální mapy. Jedná se o veřejnou listinu.
Kupní smlouva – Dokument, kterým je prodávající povinen předat kupujícímu předmět koupě. Kupující se zavazuje, že předmět převezme a kupujícímu zaplatí stanovenou cenu. Při prodeji nemovitosti musí mít písemnou formu a v kupní smlouvě musí být uvedeny veškeré identifikace (prodávající, kupující, předmět koupě a kupní cena).
List vlastnictví – Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem. Listem vlastnictví se osvědčuje vlastnictví k nemovitosti. V listině jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou zapsány i v katastru nemovitostí.
LTV  Částka k zapůjčení (Loan to value). Vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou zastavované nemovitosti.
Mezanin – Nazývá se tak podlaží, které je umístěno mezi přízemím a prvním patrem.
Mezonet – Byt, který má dvě a více podlaží a je umístěn v bytovém domě.
Mimořádná splátka – Splátka mimo rámec dohodnutého splátkového kalendáře.
Municipalita – Městská nebo obecní samospráva.
Nabývací titul – Doklad, na jehož základě získá osoba vlastnické právo k nemovitosti, např. dědická smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu.
Nájemní smlouva – Smlouva, na základě které je pronajímatelem umožněno užívání dané nemovitosti, za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí – Návrh, na základě kterého je po uzavření kupní smlouvy katastrálním úřadem zahájeno řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.
Nebytový prostor – Místnost nebo skupina místností, které nejsou dle stavebního úřadu určeny pro bydlení.
Nebytový prostor rozestavěný – Místnost nebo skupina místností, které nejsou podle stavebního úřadu určeny k bydlení a pokud se prostor nachází rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory.
Nedočerpání – Nastává v případě, kdy klient nevyčerpá celou částku, která je smluvně daná.
Nemovitost – Stavba, která je pěvně spojena se zemí (například dům, chata, garáž, atd.).
Obvyklá cena současná – Konečná cena, která je dosažena při prodeji stejné, nebo obdobné nemovitosti během klasického obchodního styku.
Obytné budovy – Mezi obytné budovy se řadí bytové domy, obytné části v budovách jiného účelu, nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty, rodinné domy, nástavby a přístavby rodinných domů.
Ocenění nemovitostí – Cena nemovitosti stanovená dle znaleckého posudku.
Odhad nemovitosti – Ohodnocení nemovitosti zejména při smluvním převodu nebo prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví. V případě, že se jedná o hodnotnější nemovitosti, lze provést odhad nemovitostí soudním znalcem.
Ochrana osobních údajů – Zajištění ochrany údajů osobních údajů citlivého charakteru, jako je například rodné číslo. Vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) – Fyzická osoba podnikající na základě vydaného živnostenského oprávnění.
P.A. (způsob úročení) – Roční způsob úročení (per annum).
Parcela – Pozemek, který je geometricky a polohově určen, označen parcelním číslem a zobrazen v katastrální mapě.
Parcela pozemková – Pozemek, který není dle zákona 344/1992 Sb. určen jako stavební parcela.
Parcela stavební – Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako pozemek pro zastavěné plochy a nádvoří (zákon 344/1992 Sb.).
Plocha obytných místností – Součet ploch všech místností, které splňují předepsané požadavky na obytnou místnost. Obytná místnost je část bytu, která tyto požadavky splňuje, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. V případě, že byt tvoří pouze jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 (v Praze 18 m2). V Praze je dále řazena mezi obytné místnosti i kuchyň s podlahovou plochou nad 12 m2. V místnostech se zkosenými stropy (podkroví) se do plochy obytné místnosti nezapočítávají plochy se světlou výškou menší než 1,3 m (v Praze 1,2 m).
Plocha zahrady – Celková plocha pozemku, ze kterého je odečtena zastavěná plocha všech staveb na pozemku a plocha zpevněných cest.
Plomba – Znázorňuje probíhající změny v katastru nemovitostí, které souvisejí s právními vztahy v něm zaevidovanými. Vyznačuje se nejpozději následující pracovní den poté, kdy je katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě má být do katastru nemovitostí proveden zápis. Značí se písmenem „P“ uvedeným ve výpisu z katastru nemovitostí před označením nemovitosti nebo jednotky, které se probíhající změny právních vztahů týkají. Může se jednat například o změnu práva k nemovitosti.
Podílové spoluvlastnictví – Vlastnictví, které se v případě více vlastníku dělí podle velikosti podílu.
Podnájem – Právní vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce najatou věc, nebo její část přenechává za úplatu k užívání podnájemci. Pronajatou nemovitost, nebo její část nelze přenechat do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele.
Pohledávka – Právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění, které vzniklo z určitého závazku.
Pojištění zástavy – Pojištěním nemovitosti (zástavy) je podmíněno čerpání peněz z hypotečního úvěru, případně stavebního spoření a je vyžadováno každou bankou.
Polohové určení nemovitosti a katastrálního území – Určení polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálnímu území dle zákona 344/1992 Sb.
Poplatek – Finanční odměna za poskytnutí, správu a vedení úvěru.
Pozemek – Pozemkem je část povrchu oddělený od sousedních částí hranic územní správní jednotky, nebo hranicí vlastnickou, katastrálního území, hranicí druhů pozemků, hranicí držby, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.
Právní subjektivita -Osoby, které mají dle občanského zákoníku způsobilost k právům a povinnostem.
Právnická osoba (PO) – Mezi právnické osoby řadíme sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, které stanoví zákon.
Prázdniny na splácení jistiny – Předem domluvené časové období, během kterého klient splácí pouze úroky z úvěru.
Privatizace – Změna (převod) státního majetku na soukromý, opakem privatizace je znárodnění.
Prohlášení úvěru za splatný – Zesplatnění úvěru nastává v případě, že dlužník nehradí dohodnuté splátky a nereaguje na výzvy k zaplacení.
Prohlášení vlastníka – Na základě prohlášení vlastníka domu je dům jako celek rozčleněn na bytové (nebytové) jednotky. Prohlášení se vkládá do katastru nemovitostí.
Pronájem – Ujednání, kterým pronajímatel umožňuje nájemci užívání bytové či nebytové jednotky (např. byt v osobním vlastnictví), za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu. Pronájem bytu je upraven občanským zákoníkem.
Předhypoteční úvěr, stavební úvěr – Jedná se o krátkodobý úvěr, který je určen pro případ, kdy na kupované nemovitosti nelze aktuálně zřídit zástavní právo (družstevního bydlení, nemovitosti z dražby, privatizaci obecních bytů). Úvěr je úročen vyšší úrokovou sazbou. V případě následného zřízení zástavního práva na katastru nemovitostí přechází na běžnou hypotéku s nižším úrokem.
Příslušenství úvěru – Smluvní úroky a poplatky, které náleží k danému úvěru.
Půda nezemědělská – Půda, která není vhodná pro využívání k zemědělským účelům (například vodní plochy, atd.).
Půda zemědělská – Typ půdy, která je určena k zemědělskému využití.
Rekonstrukce – V architektuře a stavebnictví je výraz určen pro přestavbu do původního stavu.
Rekreační chalupa – Starší stavební objekt, který byl vybudován pro účel bydlení a později vyčleněn z bytového fondu a rekolaudován pro účel individuální rekreace.
Rekreační chata – Stavba, která slouží k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras. Může mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.
Revitalizace – Jedná se o modernizaci (zateplení, rekonstrukce, oprava, atd.) staveb.
RPSN – Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, která ukazuje, jak moc je poskytovaný úvěr výhodný, či nevýhodný. Vyjadřuju procentuální podíl, který dlužník zaplatí věřiteli za rok. RPSN souvisí se splátkami, správou a dalšími náklady spojenými s čerpáním úvěru.
Ručitel – Fyzická, nebo právnická osoba, která je odlišná od dlužníka. Zavazuje se k povinnosti uspokojení pohledávky věřitele v případě, že ji nedokáže uspokojit samotný dlužník.
Sankční poplatek – Penále za nesplnění smluvních podmínek.
Sazebník – Ceník všech poplatků, které jsou spojeny se správou a vedením poskytnutého úvěru.
Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) – Jedná se o právnickou osobu, která je oprávněna vykonávat činnosti souvisejí s provozováním společných částí domu.
Smlouva o převodu – Oboustranná smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem, která musí mít písemnou formu a musí obsahovat veškeré smluvní náležitosti.
Smluvní pokuta – Finanční částka, která se účtuje za nesplnění dohodnutých podmínek.
Snímek katastrální mapy – Veřejná listina z katastrální mapy, která je pořízena ručně, reprograficky, nebo počítačově.
Společné části domu – Prostory společně užívané všemi nájemníky. Patří mezi ně například schodiště, sušárna, sklepní prostory, veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie a další.
Společné jmění manželů (SJM) – Společně nabytý majetek v průběhu manželství. Vlastnictví je děleno rovným dílem. Výjimkou je majetek získaný dědictvím, darem, či restitucí. Společné jmění manželů lze smluvně omezit tak, aby určitý majetek náležel pouze jednomu z manželů.
Spoludlužník – Spoludlužníkem je osoba, která je ochotna se podílet na splácení dluhu společně s dlužníkem.
Spotřební úvěr – Úvěr poskytovaný fyzický osobám, který je určen k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby, nebo k zaplacení určitého duhu služeb.
Stavební spořitelna – Banka, které je podle zákona č. 21/1992 Sb. udělena bankovní licence, povolující činnosti, mezi které patří stavební spoření a další činnosti upravené zákonem o stavebním spoření.
Stavební úvěr – Překlenovací úvěr, který je poskytnut na zahájení nebo dokončení stavby a je zajištěn zástavním právem k pozemku. Po dokončení stavby a zkolaudování je dále splácen z řádného hypotečního úvěru.
Stvrzenka – Pokladní doklad, který potvrzuje převzetí finanční částky.
Termínovaný vklad – Slouží k zúročení vložených finančních prostředků. Je sjednán na předem stanovenou dobu a úrok. Během stanoveného období se peníze nesmí vybírat, ani vkládat.
Úrok – Peněžitá odměna, která je poskytnuta za zapůjčení finančních prostředků.
Úrok z prodlení – Částka, která náleží věřiteli v případě, že je dlužník v prodlení s úhradou.
Úroková míra – Vyjadřuje poměr úroku k velikosti zapůjčené peněžní částky. Nejčastěji se udává v % za rok.
Úroková sazba – Vyjadřuje, kolik je dlužník povinen zaplatit z jistiny za poskytnutí úvěru za stanovenou dobu. Je vyjádřena v procentech.
Úroková splátka – Splátka úroků z úvěru za smluvené období.
Úrokové období – Doba, po kterou je mimo splátku jistiny hrazena i splátka úroků.
Typy úrokových sazeb – Úrokové sazby se dělí na základní  (repo sazba), od které se odvíjí úročení spotřebitelských úvěrů. Dále na diskotní sazbu, kterou také určuje ČNB a je využívána k úročení volných finančních prostředků, které si u ní uložili jiné banky. Mezibankovní sazba PRIBOR indikuje průměrné sazby, za které jsou banky ochotny nabídnout na mezibankovním trhu peníze. Je ukazatelem hodnoty peněz na trhu.
Úředně ověřený podpis – Podpis, který je podepsán a zároveň ověřen před úředním orgánem.
Úvěrová nemovitost – Nemovitost, která je pořízena nebo zrekonstruována prostřednictvím poskytnutého úvěru.
Úvěrový limit, rámec – Maximální možná výše úvěru.
Úvěrový příslib – Písemně potvrzený příslib banky, kterým potvrzuje, že v případě splnění smluvních podmínek bude žadateli poskytnut úvěr.
Úvěrový účet – Bankovní účet u věřitele, kde je zároveň i evidován celý průběh čerpání a splácení úvěru.
Uznání podpisu za vlastní – Písemné prohlášení podepisujícího, že se jedná o jeho podpis.
Užitná plocha – Součet veškerých ploch místností v budově.
Věcné břemeno – Omezení práva dlužníka k nemovitosti. Patří mezi věcná práva k cizí věci. Ukládá vlastníkovi něco trpět, zdržet se něčeho, nebo něco konat ve prospěch někoho jiného.
Věřitel – Věřitel je oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi.
Vinkulace – Omezení dispozičního práva.
Vklad – Forma zápisu práva k nemovitosti, který na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu definuje vznik, zánik, nebo změnu práva k dané nemovitosti.
Všeobecné obchodní podmínky – Podmínky upravující vztahy smluvních stran. Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a doplňují podmínky, které nejsou uvedeny ve smlouvě.
Výměra parcely – Představuje velikost plochy pozemku tak, jak je evidována v katastru nemovitostí. Je určena digitálním výpočtem na základě stanovených hranic parcely a jedná se o jeden ze základních údajů o parcele, který nalezneme v katastru nemovitostí. Zaokrouhluje se na celé metry čtvereční.
Zajištění úvěru – Slouží jako záruka věřiteli, že dlužník splatí úvěr. V rámci hypotečního úvěru se jako nejčastější způsob zajištění používá zástavní právo k nemovitosti.
Zástava – Předmět zástavy určený jako zajištění pro případ, že dlužník nesplatí svůj dluh.
Zástavce – Vlastník předmětu zástavy.
Zastavěná plocha pozemku – Definice zastavěné plochy podle ČSN je „plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí); v prvním podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektu nezakrytých nebo polozakrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu“. Zjednodušeně řečeno se v běžných případech jedná o plochu vymezenou vnějším lícem obvodové konstrukce.
Zástavní právo – Způsob zajištění pohledávky (včetně příslušenství) po celou dobu splácení. Vznik zástavního práva je formulován v zástavní smlouvě a je vložen do katastru nemovitosti.
Zástavní věřitel – Osoba, která přijala předmět zástavy pro případ zajištění pohledávky.
Závazné údaje katastru nemovitostí – Záznam v katastru nemovitostí, který jsou určen jako závazný pro právní úkony k nemovitostem, které jsou zapsány v katastru nemovitostí.
Zjednodušená evidence parcel – Dočasný soubor popisujících informací katastru nemovitostí. Nejsou v něm obsaženy všechny údaje, které jsou závazně stanovené. Je uveden zjednodušeně a hranice takto uvedených parcel nejsou součástí katastrálních map, ale pouze map předešlých evidencí. Jako jsou například pozemkový katastr, evidence nemovitostí a další.
Zpevněné plochy – Plochy komunikací jako jsou parkovací stání, cesty apod. a ostatní zpevněné plochy, mezi které řadíme například venkovní terasy, které mají zpevněný povrch.
Způsob ochrany nemovitostí – Definování druhu ochrany nemovitostí, mezi které patří například památková ochrana.
Způsob využití nemovitostí – Informace, která určuje způsob využití dané nemovitosti a je uvedena v katastru nemovitosti.
Zůstavitel – Fyzická osoba, která je po smrti, v jehož důsledku přechází na dědice její práva a závazky.
Žadatel o úvěr – Člověk, který je způsobilý k právním úkonům a má trvalý pobyt na území České republiky. Žadatelů o úvěr může být i více fyzických osob (spolužadatelé) nebo i právnická osoba.
Zahrádkářská chata – Stavba určená k vlastní rekreaci s obestavěným prostorem v maximální velikosti 110 m3 a zastavěnou plochou do 25 m2 včetně verandy, vstupu a podsklepených teras. Její součástí může být sklep a musí mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.

Zajímáte se o více informací o tomto tématu?

Blog:
další rady a tipy z realitního světa pro vás

Nahlédněte do zákulisí realitního světa a přečtěte si aktuální informace z oboru.

Celý článek
Celý článek