Zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Filip Král, IČ 74692976, DIČ CZ8607080053, se sídlem Dubečská 73/6, Praha 10, PSČ 100 00 (dále také jako „Správce“), dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu: sídlem Dubečská 73/6, Praha 10, PSČ 100 00.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Správce dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

 

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

 

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail: kral@fkr.cz.

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Souhlas se zpracováním údajů z kontaktního formuláře na www.fkr.cz

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností KRFK s.r.o., IČ 09033327, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, za účelem poskytnutí služeb realitní kanceláře. Osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům. (Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním na e-mail: kral@fkr.cz).

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Správce dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Správce nepředává takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již nechcete od Správce dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy na e-mail: kral@fkr.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Správce bude na těchto stránkách zpracovávat osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Propagační fotografie

Propagační fotografie na webu www.fkr.cz, jehož provozovatelem je Správce. V rámci nabízených služeb, potřebujeme ke zpracování takovýchto osobních údajů souhlas. Tento souhlas může osoba vyskytující se na fotografii kdykoli v budoucnu odvolat.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Fotografie, Jméno, Příjmení

Účel zpracování

Propagace naší společnosti a zboží, které nabízíme

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Kontaktní dotazník na webu www.fkr.cz

Pokud nás budete kontaktovat přes náš kontaktní dotazník, jsou na webu www.fkr.cz, zpracovávány tyto osobní údaje, pro případnou komunikaci s Vámi. Tyto osobní údaje evidujeme na základě Vašeho souhlasu, který udělíte pod kontaktním dotazníkem.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, E-mail

Účel zpracování

Komunikace se zákazníkem, který nás první kontaktoval, přes tento dotazník

Doba zpracování

Po dobu 1 měsíce nebo do odvolání souhlasu

Kontakty na zaměstnance na webu www.fkr.cz

Pro lepší komunikaci zákazníků s našimi zaměstnanci, jsou na webu www.fkr.cz, umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě jejich souhlasu.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Titul, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

Potřebný kontakt pro klienta

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Informace pro spotřebitele

ve smyslu ustanovení § 1811 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“), jakož ve smyslu ust. § 13 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“)

 

korporace KRFK s.r.o.,

IČO 09033327, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1,

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 329511,

zastoupená jednatelem, panem Filipem Králem
(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

 

Zprostředkovatel tímto informuje veškeré své budoucí či potencionální klienty, jakož i své klienty (vše dále jen jako „Zájemce o služby Zprostředkovatele“), kteří jsou spotřebiteli ve smyslu OZ a ZOS, tj. zejména fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti o následujících skutečnostech:

 

  1. Smlouva o zprostředkování (dále jen „Smlouva“)

 

Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost ve smyslu zákona č. 39/2020, o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“), pro konkrétního Zájemce o služby Zprostředkovatele na základě písemné Smlouvy uzavřené mezi Zprostředkovatelem na straně jedné a Zájemcem o služby Zprostředkovatele (dále jen jako „Zájemce“) na straně druhé.

 

Smlouvou se Zprostředkovatel zavazuje ve prospěch Zájemce vyvíjet zprostředkovatelskou činnost, tj. činnost směřující k tomu, aby Zájemce měl příležitost uzavřít s třetími osobami kupní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví Zájemce, případně jinou sjednanou smlouvu (dále jen „Realitní smlouva“), a to za podmínek ujednaných ve Smlouvě a Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za podmínek ujednaných ve Smlouvě sjednanou provizi.

 

Smlouva se řídí příslušnými ustanovení zákona OZ a ZRZ.

 

Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem je zprostředkování prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu družstevního podílu třetí osobě.

 

Předmět zprostředkování bude nabízen za prodejní cenu uvedenou ve Smlouvě.

 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Doba trvání je individuálně sjednána přímo ve Smlouvě – s možností automatického prodloužení Smlouvy, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve stanovené lhůtě před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Smlouvy.

 

Provize Zprostředkovatele je individuálně sjednávána přímo ve Smlouvě a činí konkrétní sjednaná procenta ze skutečné prodejní ceny předmětu zprostředkování (která bude uvedena ve Smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude připočtená daň z přidané hodnoty ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané Provize). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě.

 

Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností vykonávanou pro Zájemce dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi.

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla – li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele:

 

Zájemce má právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.  To neplatí, pokud Zájemce požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a přitom Zprostředkovatel již obstaral třetí osobu mající zájem o uzavření Realitní smlouvy (tj. zejména kupní smlouvy) za podmínek stanovených ve Smlouvě.

 

V této 14 denní lhůtě pro odstoupení postačí odeslat sdělení o odstoupení od Smlouvy.  

 

Sdělení o odstoupení je jednoznačného prohlášení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy doručené Zprostředkovateli formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu a je nutné uvést Zájemcovo jméno a příjmení, trvalé bydliště (a případně telefonní číslo a e-mailovou adresu) pro doložení identifikace Zájemce.

 

Odstoupení od Smlouvy může vypadat např. takto (vzor, který je nutné vyplnit):

 

Adresát: KRFK s.r.o.

Sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Věc: Odstoupení od Smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o zprostředkování uzavřené dne ____(nutno doplnit) mezi Vaší společností jako zprostředkovatelem na straně jedné a mnou jako zájemcem na straně druhé.

 

Vaše jméno a příjmení: ___(nutno doplnit)


Vaše adresa: ___(nutno doplnit)


Datum: …


Váš podpis:

 

 

  1. Reklamace

 

Shledá-li Zájemce poskytované služby za nevyhovující, nebo bude-li mít jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u Zprostředkovatele prostřednictvím písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem na adresu sídla Zprostředkovatele (Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1) nebo odesláním emailu na emailovou adresu filip@fkr.cz.

 

Reklamace bude Zprostředkovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamaci může Zprostředkovatel uznat jako oprávněnou, nebo odmítnout jako neoprávněnou. Pokud Zprostředkovatel uzná reklamaci za oprávněnou, provede na vlastní náklady úkony, kterými nežádoucí stav odstraní. Odstranění nežádoucího stavu může spočívat též v poskytnutí náhrady Zájemce. Náhradou se rozumí zejména přiměřená sleva na poskytovaných realitních službách. Pokud Zprostředkovatel odmítne reklamaci jako neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně písemně Zájemce (doporučeným dopisem na adresu uvedenou Zájemcem nebo odesláním emailu na emailovou adresu Zájemce, kterou Zájemce uvedl jako kontaktní).

 

Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností na Českou obchodní inspekci a Zájemce má též právo navrhnout Zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Odkaz na webové stránky – www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu Zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.